Đăng Nhập

No entries to show
No entries to show

Thông tin máy chủ

⚡⚡⚡ Thông tin máy chủ⚡⚡⚡

Cấp độ 120

✳13 DG

✳Hệ thống tiền xu Phantom Coin

✳Hệ thống Boss drop Phantom Coin 

✳Hệ thống Wanted

✳Hệ thống danh dự

✳Vũ khí Tối đa + 22

✳Pet mới

✳Avatar mới

✳Tất cả item trong game đều có thể sử dụng Phantom Coin để mua (drop từ boss và ngẫu nhiên)

✳Map mới Arabia với nhiều quái phong phú 

✳Hệ thống vé số mở ra ngẫu nhiên nhận Phantom Coin hoặc item có giá trị 

✳Hệ thống danh hiệu tự chọn phong phú đa dạng

Phantom Silkroad

Information

Loading...

Server Status: Online